Skip to main content

You are here

เลิกบุหรี่ให้ได้ตลอด


เรารู้ว่าการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จมันเป็นเหมือนเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ และรู้ว่าการทำให้คุณสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆ จนเลิกได้สำเร็จมันไม่ง่าย เรามีข้อมูลที่อยากแบ่งปันให้คุณได้รู้ในสิ่งที่จะทำให้คุณเดินทางบนเส้นทางการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ถึงแม้จะเจอช่วงเวลายากเข็ญ แต่คุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ที่สุด

what-to-do-if-you-have-cigarette-tout.jpg

ต้องทำย่างไร ถ้ากลับมาสูบใหม่อีกครั้ง

การกลับมาสูบบุหรี่ใหม่อีกครั้งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เรามีข้อแนะนำ วิธีให้คุณกลับไปอยู่ในเส้นทางการเลิกบุหรี่ได้อีกครั้ง

breaking-out-of-a-smoking-routine-tout.jpg

ออกห่างจากกิจวัตรการสูบบุหรี่

การเลิกบุหรี่คือกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้งานใหญ่ของคุณดำเนินต่อไป แล้วคุณจะเลิกได้สำเร็จ

how-to-tell-loved-ones-tout.jpg

บอกคนที่คุณรักให้เลิกบุหรี่อย่างไร

หากคุณตัดสินใจที่จะบอกคนที่คุณรักให้เลิกบุหรี่ เรามีคำแนะนำ หรือวิธีการที่คุณจะบอกและช่วยเค้าให้เข้าใกล้การเลิกได้สำเร็จเพิ่มขึ้น

managing-your-weight-tout.jpg

การจัดการกับน้ำหนักของคุณ

นิโคตินส่งผลต่อน้ำหนักคุณอย่างไรเมื่อคุณหยุดสูบบุหรี่ การที่นำหนักอาจเพิ่มขึ้นหลังหยุดสูบบุหรี่จะมีวิธีช่วยจัดการน้ำหนักตรงนี้อย่างไร

helpful-resources-tout.jpg

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณ

เราพบแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ รวมถึงโครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ต่างๆ ที่อาจจะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเลิกบุหรี่